Producenci

Promocje

Obuwie Maxel bordo -róż Obuwie Maxel bordo -róż 99,00 zł 158,00 zł

Zaloguj się

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Regulamin

 

(Regulamin zakupów w sklepie Anibut.com obowiązujący od 2016-08-01) 

 

Właścicielem Sklepu internetowego Anibut.com jest firma Ani-But

Dane Firmy:

Zakład Produkcji Obuwia "Ani-But"

Wola Filipowska 596

32-065 Krzeszowice

NIP: 676-000-80-16

Bank BS-Krzeszowice : 56 8612 0003 0000 0014 3390 0001

tel. 12/283-73-06   

e-mail : ani-but@wp.pl

Regulamin sklepu Anibut.com

 

Postanowienia ogólne
§ 1
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 
1) Towar - każdy towar opisany i oznaczony ceną sprzedaży na stronie internetowej Sklepu
2) Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Kupującego zgodnie z wzorem zamieszczonym na Stronie  
Internetowej
3) Nabywca – Użytkownik internetu, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży i/lub Umowę o  świadczenie
usług.
4) Sklep - zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez
Sprzedawcę
i pozwalających Nabywcom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny
w domenie
internetowej www.Anibut.com,
5) Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą
a
Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
6) Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy 
Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług
7) Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług. 6) Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia – informacja wysłana do Kupującego, że jego zamówienie zostało przyjęte
do
realizacji, określająca rodzaj Towaru, cenę , koszty usługi transportowej, dodatkowe koszty zamówienia
7) Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje 
graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
8) Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi  prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu. § 2 Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.anibut.com umożliwiający dokonywanie  zakupów za pośrednictwem Internetu prowadzony jest przez firmę Anibut zwaną dalej Sprzedawcą. Dane
teleadresowe firmy oraz 
numer konta bankowego znajdują się w niniejszym regulaminie. Regulamin określa zasady korzystania przez
Nabywców ze Sklepu 
prowadzonego przez Sprzedawcę. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu
w sposób umożliwiający 
Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Informacje zawarte w Sklepie stanowią
zaproszenie do zawarcia umowy 
w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego. Warunki korzystania ze Sklepu § 3 1. Nabywca będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do
czynności 
prawnych. Nabywca nie będący osobą  fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych
do działania 
w jego imieniu. 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się
Sprzedający:
Nabywca może korzystać ze Sklepu  za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem z
wykorzystaniem przeglądarki 
internetowej- komputer osobisty podłączony do sieci Internet wyposażony w przeglądarkę internetową w wersji
umożliwiającej prawidłowe
przeglądanie towarów oraz składanie zamówień. 3. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych  i praw osób trzecich. Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać Sprzedającemu treści o charakterze bezprawnym. 4. Wykorzystywanie nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu oraz Materiałów w celach komercyjnych jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów
praw autorskich 
oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej  pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych  podmiotów trzecich.
Składanie i realizacja zamówień – zawarcie Umowy § 4 1. Nabywca ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie online 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku.  Zamówienia składane drogą telefoniczną przyjmowane są przez obsługę sklepu w dni powszednie od poniedziałku do piątku w  godzinach od 10.00 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 13.00. 2. Przed złożeniem zamówienia, Nabywca umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które  zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Nabywcy agregację wybranych towarów/usług przed ich  zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy.  Podczas wyboru towarów/usług Nabywca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka  kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka. 3. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Nabywca zostaje skierowany do formularza internetowego  służącego do składania zamówień w Sklepie.  Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych,  służących do określenia: adresu dostawy, sposobu dostawy, sposobu dokonania płatności za towar/usługę. 4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Nabywcę. Po otrzymaniu   zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu).  W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym  Nabywcę 5. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Nabywcy Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia  na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy  składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta  z chwilą przesłania Nabywcy przez Sprzedawcę Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia. 6. W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta  Umowa jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego. 7. Zamówienie uważa się za złożone i wiążące Nabywcę jako oferta przez okres 7 dni od jego otrzymania, jeżeli: a) osoba uprawniona do jego złożenia wypełniła w nim zgodnie z pouczeniem wszystkie pola oznaczone jako konieczne do  wypełnienia i wysłała zamówienie do realizacji  zgodnie z procedurą podaną na Stronie Internetowej Sklepu oraz b) złożyła oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego i wysłała je zgodnie z procedurą podaną na Stronie  Internetowej Sklepu c) Sprzedający po otrzymaniu oferty dokonał rejestracji zamówienia, potwierdzając tym samym jego otrzymanie poprzez  niezwłoczne wysłanie Nabywcy Potwierdzenie  Przyjęcia Zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. 8. Nabywca może anulować zamówienie do chwili przekazania zamówionego Towaru przewoźnikowi.   § 5 1. W przypadku, gdy Nabywcą jest konsument, termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od otrzymania  przez Sprzedającego Zamówienia, chyba  że strony określą inny termin realizacji Zamówienia. 2. W przypadku, gdy Nabywcą jest konsument, wraz z Towarem otrzymuje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy,  stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot  świadczenia i cenę. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon  fiskalny. Na wyraźne życzenie zamawiającego wystawiane są również faktury VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest podanie wszystkich poprawnych danych potrzebnych do jej wystawienia. 3. W przypadku, gdy Nabywcą jest konsument, nie ma obowiązku zapłaty ceny lub wynagrodzenia przed otrzymaniem Towaru.
Zapłata ceny i koszty § 6 1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za  pomocą przelewów tradycjnych na podany numer konta bankowego lub płatność dokonywana jest przy odbiorze u przewoźnika jak tzw dostawa za pobraniem. 2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto w PLN, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z  odrębnych przepisów. Koszty usługi  transportowej dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są oddzielnie. 3. Koszty dostawy są pokrywane przez Nabywcę. Nabywca posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem  zamówienia. W określonych przypadkach,  o ile dopuszcza je Sklep, opłata za dostawę zamówionych towarów może być  przerzucona na Sklep, wyboru przewoźnika w takim przypadku dokonuje Sklep. 4. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość  opłaty za usługę transportową dostawy Towarów do Nabywcy uzależniona jest od  przewoźnika wybranego przez Nabywcę oraz wybranej przez Nabywcę metody  płatności za zamówienie.   Przedpłata na konto :
- dostawa kurierem (DPD) 14 zł
- dostawa paczka pocztowa priorytetowa (Poczta Polska) 14 zł   Płatność przy odbiorze : - dostawa kurierem(DPD) 17 zł

Wysyłki zagraniczne są wyceniane indywidualnie, po wcześniejszym kontakcie.

Dostawa § 7 1. Zamówienia są dostarczane za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez Kupującego na adres dostawy wskazany w  formularzu zamówień. Zmiany adresu dostawy zgłoszone po wysłaniu przesyłki nie będą mogły być uwzględnione. 2. Za datę zrealizowania zamówienia uważa się datę jego przekazania przewoźnikowi. O fakcie tym użytkownik jest informowany  przez Sklep drogą mailową. Zasady odbioru Towaru od przewoźnika określa przewoźnik w miarę możliwości po konsultacji z Kupującym. 3. Wysyłka następuje najszybciej jak to możliwe, najczęściej w ciągu 1-14 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez klienta  zamówienia (dla zamówień za pobraniem) lub zaksięgowania wpłaty (dla zamówień przedpłaconych), co zależy od dostępności danego asortymentu na dzień złożenia zamówienia. W przypadku wystąpienia dalszej zwłoki sklep powiadomi klienta o zaistniałej  sytuacji i uzgodni z klientem dalsze postępowanie (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). 4. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią wspólnie inaczej. Zamówienie może być realizowane częściami, o ile nie zwiększy to kosztów przesyłki ponoszonych przez Nabywcę lub  niezależnie od powyższego, jeżeli wyrazi on na to zgodę. 5. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak  w terminie trzydziestu dni od zawarcia  Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli  jakakolwiek suma została już uiszczona. 6. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości  i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób. 7. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji  Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru. 8. Czas dostawy dla przesyłki pocztowej paczka priorytetowa ok 2-3 dni robocze, paczka ekonomiczna 3-4 dni robocze, przesyłka pobranie (DPD) ok 2 dni robocze, przesyłka kurierska (DPD) ok 2 dni robocze.   Promocje § 8 1. Towary objęte Promocją mogą być zakupione po wcześniejszej akceptacji zasad promocji. 2. Promocje nie łączą się ze sobą. 3. Promocje nie obowiązują na Towary objęte rabatem.
Postępowanie reklamacyjne § 9 Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:   imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy, dowód zakupu towaru u sprzedawcy Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana lub naprawa nie są  możliwe, Kupujący otrzyma zwrot uiszczonej należności.

Odstąpienie do umowy i jej wypowiedzenie
§ 10

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe:
gdy świadczenie usługi rozpoczęto – za zgodą Nabywcy – przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w 
punkcie 1,po usunięciu przez Nabywcę oryginalnego opakowania towaru zawierającego nagrania audialne i wizualne
oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych, w przypadku zakupu usług, których cena lub wynagrodzenie
jest wyłącznie uzależniona od ruchu cen na rynku finansowym,
w przypadku zakupu towarów lub usług o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego
zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, w przypadku zakupu towarów lub usług, które z uwagi na ich charakter
nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, w przypadku dostarczania prasy, w
przypadku zakupu usług w zakresie gier hazardowych.
  Odstąpienie od umowy i zwrot towaru nie dotyczy transakcji gdy nabywca nie jest konsumentem i dokonał zakupu w
ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz gdy zakupiony program został autoryzowany

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:………………, dn. …………………. r.

…………………………………

…………………………………

…...............................................

imię, nazwisko i adres Klienta

Zakład Produkcji Obuwia "Ani-But"

Wola Filipowska 596

32-065 Krzeszowice

(adres do korespondencji i dokonania

zwrotu towaru)Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy zakupu towaru: ……………………………………………………………………………………………………………………..
nr zamówienia ……………………… zawartej dnia ………………………………………….Proszę o zwrot kwoty ………………………. zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..)

na konto nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /gotówką przy osobistym zwrocie towaru lub w inny przepisany prawem sposób.

(ewentualnie)

Zwracam w stanie niezmienionym następujący towar: ………………………………………..………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….otrzymany dnia ………………………………………………………………………………………………..

podpis konsumenta

 

 

Ochrona danych osobowych
§ 11
1. W wyniku złożenia zamówienia Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej
z zachowaniem  wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w celu
realizacji zamówienia.
2. Udostępnienie danych jest dobrowolne. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim
w celach ich przetwarzania
i wykorzystywania na potrzeby marketingu. Dane osobowe Nabywców mogą być udostępniane
podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy
obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom
wymiaru sprawiedliwości.
3. Sprzedawca zapewnia Nabywcom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy
o ochronie danych osobowych, 
w tym prawa  dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz
prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych 
na zasadach opisanych w  przedmiotowej ustawie. 4. Poufne informacje dotyczące Nabywców, w tym dane osobowe Nabywców są chronione przez Sprzedawcę przed
ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym,  a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed
zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych 
danych oraz informacji poprzez stosowanie  odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.   Obowiązek zapłaty § 12
Złożenie zamówienia w sklepie Anibut.com wiąże się z obowiązkiem dokonania zapłaty za zamówione przedmioty.

Procedura reklamacji

§ 13

  Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Anibut.com Zgłoszona wada lub niezgodność  towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym Anibut.com i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych  przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży (dowód zakupu) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku ich braku Anibut.com rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż zostanie potwierdzona w Anibut.com.

 

   Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji: dostarczenie towaru jest bezpłatne, w tym celu klient powinien skontaktować  się ze sprzedawcą w celu uzyskania informacji o sposobie nadania przesyłki.

 Serwis

     Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres:

      Zakład Produkcji Obuwia "Ani-But"
      Wola Filipowska 596
      32 065 Krzeszowice

      Kontakt z serwisem:

      ani-but@wp.pl
      tel. 12/283-73-06
      

Postanowienia końcowe

§ 15

1. Anibut.com ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy). 
W stosunku do sprzedaży
 towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.  Zgodnie z art 8 ust 3 pkt 2 lit b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że 
umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze
bezprawnym lub informacji naruszających 
dobre obyczaje, jest zakazane. Korzystanie ze sklepu internetowego Anibut.com możliwe jest pod warunkiem
spełnienia przez system teleinformatyczny,
z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Przeglądarki internetowej nowszej
z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies  
minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury
elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest 
oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader. Aktualna treść regulaminu dostępna
jest na stronie internetowej www.anibut.com. 
Regulamin Sklepu Internetowego Anibut.com nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, 
poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności
za szkodę wyrządzoną przez produkt 
niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie 
Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).    Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź
nieskuteczne, 
nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego
postanowienia zastosowana 
będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

Umowa sprzedaży Produktów jest zawierana w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z

 

Sklep jest w trybie podglądu
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe